Actualitate

Mai multe posturi vacante la Edilitara Public SA

EDILITARA PUBLIC S.A. Târgu Jiu organizează din sursă internă și externă, în condițiile Regulamentului de Organizare a Concursurilor, în data de 24.03.2022, ora 10:00, concurs pentru ocuparea următoarelor posturi:
– 4 posturi asfaltator,
– 2 posturi fierar betonist,
– 3 posturi pavator pietrar, în cadrul Secţiei Întreţinere Reparaţii Străzi – Sector Construcţii Întreţinere Reparaţii, normă întreagă, durată nedeterminată.
Dosarul de concurs se va depune până la data de 17.03.2022, ora 15:00, la registratura societății, si va conţine următoarele documente:
A. cerere de înscriere la concurs adresată directorului general;
B. Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea;
C. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări/atestări;
D. copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă;
E. Cazierul judiciar;
F. adeverința medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
G. Curriculum vitae.
Actele prevăzute la litera b) si c) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea, de către o persoană desemnată din cadrul B.R.U.

Condiţii de participare la concurs:
A. are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
B. Cunoaște limba româna, scris și vorbit;
C. Are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
D. are capacitate deplină de exercițiu;
E. Are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
F. sunt posesori ai unor diplome sau certificate de calificare care atestă pregătirea în meseriile de asfaltator/fierar betonist/pavator pietrar.
G. Nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Probele de concurs
Concursul consta in 3 etape succesive, după cum urmează:
• selecţia dosarelor de înscriere;
• proba scrisa;
• interviul;
Fiecare proba este eliminatorie.

Calendarul de desfăşurare a concursului:
02.03.2022 – publicarea prezentului anunț de concurs prin afişare la sediul societății, pe pagina de internet şi în presă.
17.03.2022, ora 15:00 – data limită de depunere a dosarelor pentru înscrierea candidaților la concurs.

Selecția dosarelor și lista cu rezultatul verificării acestora se afişează la sediul societății în termen de 3 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere.
Eventualele contestații privind rezultatele verificării dosarelor de înscriere se depun la sediul societății, în termen de 2 zile lucrătoare de la afișarea rezultatului selecției dosarelor.
Soluționarea contestațiilor și afișarea listei cu rezultatul final al verificării dosarelor de înscriere se afişează la sediul societății în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere.
24.03.2022, ora 10:00 – susţinea probei scrise.
Rezultatele probei scrise se afişează în termen de 3 zile de la susținerea probei.
Eventualele contestații privind rezultatele probei scrise se depun la sediul societății în termen de 2 zile lucrătoare de la afișarea rezultatelor.
Soluţionarea si afişarea rezultatelor privind eventuale contestaţii se afişează in termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.
Bibliografia și tematica vor fi afișate pe site-ul societății www.edilitara.ro în cadrul prezentului anunț, la secțiunea Cariere.
Date contact: 0253 238 220/int. 120, email: edilitarapublic@yahoo.com
office@edilitara.ro

Articole asemănătoare:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button